Для мозку літніх людей корисні будь-які фізичні навантаження

Багато досліджень вже визначили користь фізичної активності для головного мозку. Однак до теперішнього часу залишалося невідомим, чи залежить ця користь від типу фізичної активності. Нове дослідження припускає, що такої залежності не існує для людей похилого віку. Дослідження за участю літніх волонтерів показало, що їх мозок отримує користь від багатьох видів фізичної активності, навіть не відвідуючи спортивний зал.

Вчені з інституту Institut Universitaire de Geriatrie de Montreal, який пов’язаний з Університетом Монреаля, опублікували отримані ними дані в журналі AGE. Спільно з колегами провідний автор дослідження, фізіолог, доктор Ніколас Берріман вивчав ефект різних типів активності на керуючу функцію літніх людей.

Керуюча функція є частиною нашої свідомості, яка дозволяє нам ефективно реагувати на зміни навколишнього середовища. Приміром, люди використовують цю функцію для того, щоб планувати, організувати, звертати увагу, запам’ятовувати деталі і керувати часом і простором.

Oil On And sesame. | интернет магазин кальянов D-CLOUDSHOP

Деякий час тому вчені вірили, що лише аеробні, або кардіовправи, включаючи біг, швидку ходьбу, плавання, прогулянки пішки, можуть покращувати керуючу функцію. Однак, згідно доктоу Берріману, нещодавно вчені виявили, що силові тренування також володіють певною користю. Нові дані дозволяють припустити, що структуровані типи активності, спрямовані на поліпшення моторних навичок, також можуть покращувати керуючу функцію, яка знижується по мірі старіння.

У дослідження були залучені 47 здорових дорослих людей у віці від 62 до 84 років, які були розділені на три групи. Кожна група закінчила курс фізичних вправ, пов’язаних з різними видами тренувань. Фізична активність проводилася три рази в тиждень протягом восьми тижнів.

Одна група виконувала аеробні вправи високої інтенсивності, друга займалася силовими вправами, третя група виконувала завдання з моторною активністю, наприклад, вправи на координацію, баланс, вправи з м’ячем, локомотивні завдання і вправи на гнучкість.

Була проведена оцінка всіх фізичного стану та когнітивних результатів усіх учасників до початку експерименту і після його закінчення. Отримані результати показали, що фізичний стан було покращено в групах аеробних і силових вправ, однак, всі три групи мали щодо поліпшення когнітивних здібностей.

For the brain in older people useful any physical activity

Many studies have identified the benefits of physical activity relative to the brain. To date, however, remained unknown whether the benefits from the type of physical activity. New research suggests that such correlation does not exist for the elderly. A study involving older volunteers showed that their brain benefits from many types of physical activity, even without visiting the gym.

Scientists from the Institut Universitaire de Geriatrie de Montreal, which is associated with the University of Montreal, published their findings in the journal AGE. Together with his colleagues, the study’s lead author, physiologist, Dr. Nicholas Berryman examined the effects of different types of activity on upravlaushiy function of older people.

The management function is part of our consciousness that allows us to respond effectively to environmental changes. For example, people use this feature for Toby to plan, to organize, to pay attention, to remember the details and can manipulate time and space.

Some time ago, scientists believed that only aerobic or cardio exercises, including running, fast walking, swimming and walking, can improve the control function. However, according to doctor Berriman, scientists have recently discovered that strength training also have some benefit. New data suggest that structured types of activity aimed at improving motor skills can also improve the management function that decreases as we age.

In Issledovanie were involved 47 healthy adults ranging in age from 62 to 84 LT, which were divided into three groups. Each group completed a course of physical exercises associated with different types of training. Physical activity was carried out three times per week for eight weeks.

One group did aerobic exercise high intensity, the second was engaged in strength training, the third group performed the task with motor activity, for example, coordination exercises, balance exercises with the ball, locomotive assignments and exercises for flexibility.

Assessment was conducted of all physical conditions and cognitive results of all participants before the start of the experiment and after its termination. The results showed that the physical condition was improved in groups of aerobic and strength exercises, however, all three groups had improvement in cognitive abilities.

Comments are closed.